Pristopna izjava za včlanitev v Društvo facilitatorjev Slovenije

Z izpolnjenim obrazcem izjavljam:
- da želim postati član Društva facilitatorjev Slovenije
- da sem seznanjen s  Statutom društva facilitatorjev Slovenije in etičnim kodeksom in se strinjam z njunimi določbami
- da bom spoštoval/a določbe Pravilnika o varovanju osebnih podatkov Društva facilitatorjev Slovenije, s katerim se bom seznanil/-a na članskih straneh društva
- da lahko Društvo facilitatorjev Slovenije v okviru svoje dejavnosti uporablja spodaj navedene osebne podatke
* označuje zahtevano
Kontaktno številko vpišite, če želite, da vas po potrebi izjemoma lahko kontaktiramo po telefonu
V kolikor je plačnik pravna oseba, v polje vpišite ime podjetja in natančen naslov za izstavitev računa

Soglašam, da se moji navedeni osebni podatki zbirajo, uporabljajo in obdelujejo za potrebe vodenja evidence o članih in obveščanje, v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov Društva facilitatorjev Slovenije ter hranijo do preklica.

Email Marketing Powered by Mailchimp